• SPRZĘT DO TLENOTERAPII W WALCE Z COVID- 19
 • Wydarzenia
 • Kontakt

  Gorzowski Klub Rotariański
  Dystrykt: D-2231
  Nr klubu: 31846

  ul. Orląt Lwowskich 3
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. +48 600 183 595

 • Spotkania Klubu Rotary Gorzów

  Każdy wtorek w Hotelu Qubus
  ul. Orląt Lwowskich 3
  o godzinie 19.00

Wymiana długoterminowa LTEP

Podstawowe zasady

Program przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 16 - 18 lat, USA - do 17,5 w dniu wyjazdu. W przypadku Ameryki Łacińskiej akceptowany jest też i nieco starszy wiek. Czas pobytu - okres roku szkolnego. Wyjazd w sierpniu. Powrót w czerwcu następnego roku. Kierunki wyjazdów - głównie kraje spoza Europy. Jest to program dla dzieci Rotarian, jak i spoza Rotary. W każdym przypadku zgłoszenia dokonuje Klub Rotary (sponsoring Rotary Club). Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym druku "Application Form" dostępnym na stronie www.rotary2230.pl Nie jest to program stypendialny, to program oparty na zasadzie wymiany. Jeśli Rotary Club wysyła swojego studenta (outbound student) tym samym zobowiązuje się do przyjęcia studenta z innego kraju (inbound student) według propozycji Komitetu Wymiany Młodzieży (KWM) D-2230. Studenci mieszkają u rodzin (host families) rotariańskich lub innych wybranych przez Rotary Club (RC), gdzie mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i udział w normalnym życiu rodzinnym i środowiskowym jak każdy inny członek rodziny. Uczniowie chodzą do miejscowej szkoły, którą – w razie takiej potrzeby -opłaca RC oraz otrzymują od klubu kieszonkowe w wysokości od 150 do 250 złotych miesięcznie.

Koszty

Koszty, jakie ponosi młody wyjeżdżający człowiek to: koszty podróży do kraju docelowego, ubezpieczenia, opłata dystryktalna 990,- zł (w tym 90,- zł na fundusz ubezpieczenia wycieczkowego), drobne upominki, opłaty za meetingi i ewentualnie koszt wycieczek turystycznych w kraju pobytu. Całkowity koszt wyjazdu na wymianę długoterminową określa klub wysyłający i należy to uzgodnić przed wypełnieniem aplikacji.

Cel wyjazdu to "cultural and fellowship opportunities". Młodzi ludzie uczestniczą w życiu rodzinnym danego kraju, poznają obyczaje, kulturę, uczą się języka w środowisku naturalnym (niemal wszyscy wracają z praktyczną znajomością języka w mowie i piśmie - nawet jeśli to jest dla nich zupełnie nowy język, jak np. hiszpański, a nawet chiński lub japoński), chodzą do szkoły (nie zawsze są to programy kompatybilne z naszymi) lub uczestniczą w kursach kwalifikacyjnych, podróżują, poznają ludzi z różnych krajów świata, którzy w tym programie uczestniczą. Są ambasadorami swojego kraju. Często od ich własnej inicjatywy i przygotowania (wiedza o swoim kraju, Klubie Rotary, materiały poglądowe jak slajdy, zdjęcia, filmy, kasety, płyty, materiały reklamowe itp. ) zależy, jak dużo skorzystają na tym pobycie, czyli na ile zainteresują innych sobą i swoją ojczyzną. Cechy kandydata - muszą to być osoby o dobrej opinii, dobrych wynikach w nauce, zdolnościach porozumiewania się w jakimś języku obcym i dobrej kondycji zdrowotnej i psychicznej.

Obowiązki Klubu Rotary

Klub chcący brać udział w wymianie musi wyznaczyć oficera klubowego (YEO), który na każde żądanie Dystryktu lub partnerów musi okazać świadectwo niekaralności (wymóg certyfikacji).

Klub Rotary akceptuje na zebraniu kandydatury do wyjazdu zebrane wcześniej przez Komisję lub klubowego oficera ds. wymiany młodzieżowej. Klub wysyła do biura Dystryktalnego Komitetu Wymiany Młodzieżowej (KWM), protokół z akceptacji kandydatur i zgłoszenia wstępne. W przypadku zakwalifikowania zgłoszonych kandydatów przez KWM, należy bardzo starannie wypełnić kilkunastostronicowy formularz zgłoszenia oficjalnego (Application Form), który przesyłany jest w postaci pliku elektronicznego do biura KWM ( biuro@kontakt.bydgoszcz.pl), a w trzech egzemplarzach papierowych do Korespondenta Strefowego (Irena Solecka dla krajów angielskojęzycznych i Renata Dunowska dla krajów Ameryki Południowej

Wysyłający Klub Rotary ma obowiązek przyjąć na okres roku szkolnego, ucznia z zagranicy na miejsce wysłanego przez siebie ucznia z Polski, według propozycji KWM. Klub wysyłający ucznia ma obowiązek zaopatrzyć go w atrybuty Klubu (proporczyki, znaczki, informacje, strój oficjalny - granatową marynarkę z emblematem Rotary, materiały dotyczące swojego miasta, kraju czy regionu.

Oficer klubowy YEP lub sekretarz Klubu ma dopilnować, aby Guarantee Form studenta przyjeżdżającego do nas (inbound student) zostały jak najszybciej podpisane przez Rotary Club niezwłocznie po otrzymaniu, a następnie odesłane pod właściwy adres (do Korespondenta Strefowego lub do biura KWM).

Obowiązki Klubu Rotary wobec ucznia przyjeżdżającego:

 • Klub zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie u 2 - 4 rodzin w czasie pobytu.
 • Klub organizuje i finansuje naukę języka polskiego dla uczniów przyjeżdżających (kursy przed rozpoczęciem roku lub na początku września, bądź systematyczna nauka w przeciągu roku szkolnego lub też inne rozwiązanie)
 • Klub wypłaca kieszonkowe w wysokości od 150 do 250 złotych miesięcznie, z kwoty uprzednio zdeponowanej przez rodziców uczniów wyjeżdżających (istnieje możliwość fundowania stypendium przez klub, biorący ten koszt na siebie).
 • Klub zapewnia uczniowi szkołę wg możliwości lokalnych i zainteresowań ucznia opisanych w Application Form.
 • Uczeń ma mieć warunki do uczestnictwa w życiu Rotary Club, programie Dystryktu 2230, wydarzeniach lokalnych i życiu miejscowej społeczności.
 • Klub opłaca koszty uczestnictwa w czterech obowiązkowych imprezach dystryktalnych (Toruń, Wrocław, Oświęcim i Mielno oraz zapewnić możliwość ewentualnego odwiedzania młodzieży goszczącej w innych Klubach Rotary.
 • Klub wyznacza każdemu przyjeżdżającemu uczniowi doradcę (counselor) - może nim być wspomniany klubowy YEO.

Ze względu na wyżej wymienione obciążenia organizacyjne i finansowe na klubie przyjmującym (host Rotary Club) spoczywa ogromna odpowiedzialność.
W żadnym wypadku wymiana nie może być tylko sprawą rodziny wysyłającej swoje dziecko.

Te same obowiązki mają Kluby Rotary, do których my wysyłamy nasze dzieci. Klub może też przyjąć młodych ludzi z innych krajów nie wysyłając swoich dzieci. Wiele klubów na całym świecie robi to dla samej chęci zdobywania nowych doświadczeń w zakresie udziału klubu w międzynarodowym życiu Rotary. Stad też zdarza się czasami, że i nasza młodzież wyjeżdża, a my nie przyjmujemy nikogo w danym roku w zamian (tzw. "one way exchange"), ale zdarza się też, że to my gościmy tych, którzy gościną nie są nam w stanie zrewanżować (np. dziecko z ubogiej rodziny z Recife w Brazylii, chcące się uczyć w Polsce gry na skrzypcach).

Obowiązki ucznia wyjeżdżającego i jego rodziny

Uczeń chcący wyjechać musi mieć akceptację Klubu Rotary poświadczoną podpisami na Application Form (AF). Uczeń wypełnia AF w 5 egzemplarzach dokładnie wg instrukcji zawartych we wstępie do tego formularza. (1 dla siebie, 1 zostaje w klubie, 3 trafiają do Korespondenta Strefowego). Językiem oficjalnym AF jest angielski . Uczeń przekazuje 4 wypełnione egzemplarze AF do Klubu, a oficer ds. wymiany przesyła je do Korespondenta Strefowego.

Po kwalifikacji - czyli po otrzymaniu 3 egzemplarzy AF podpisanych przez dystryktalnego przewodniczącego KWM (D-2230 YE Chairman) należy wysłać dwa egzemplarze wypełnionej i oryginalnie podpisanej AF na swój własny koszt na podany przez KWM adres zagraniczny, wraz ze wszystkimi załącznikami.

Partner zagraniczny odsyła wypełnioną i podpisaną str. nr 9 (13) AF, czyli Guarantee Form - Visa Application (GF). Jest to ważny dokument, w którym znajduje się poświadczenie przyjęcia naszego studenta przez host Rotary Club, nazwa szkoły, do której będzie uczęszczał, nazwiska oraz adresy pierwszej rodziny, u której będzie mieszkał i klubowego opiekuna, czyli counselor'a Identycznie postępuje nasz przyjmujący Klub Rotary po otrzymaniu AF studenta, który ma przyjechać do nas. Rodzina polska ma dopilnować spraw związanych z pobytem tego studenta (rodziny, szkoła, program...). Pamiętajmy, że tego samego oczekujemy od naszych partnerów za granicą, tam gdzie wyjeżdża nasza młodzież (outbound students). Po otrzymaniu GF od partnera zagranicznego należy złożyć wniosek o studencką wizę roczną w ambasadzie lub właściwym konsulacie kraju wyjazdu dołączając GF. Uczeń ma być w bezpośrednim kontakcie (najlepiej e-mailowym) ze swoją pierwszą zagraniczną host family, counselor'em i ewentualnie innymi osobami. Ich dane znajdują się w w/w odesłanej GF. Nawiązuje się wtedy pełniejsza znajomość, przekazuje i uzyskuje informacje - np. na temat preferencji, zainteresowań itp., samodzielnie ustala się sposób przyjazdu (daty, godziny, numery lotów, nazwy linii lotniczych, osoby oczekujące na lotnisku itp. ).

Kandydat na wyjazd ma obowiązek, na własny koszt (250 złotych), uczestniczyć w 2-dniowym spotkaniu preorientacyjnym dla osób wyjeżdżających z naszego Dystryktu 2230 organizowanym każdego roku w maju w Wiktorowie koło Bydgoszczy.

Uczeń ma obowiązek dokonać opłaty dystryktalnej w wysokości 990 PLN na rachunek bankowy jak n/w w rozdziale "Zgłoszenia", a pokwitowanie wpłaty przesłać do Korespondenta Strefowego razem z AF, chyba że klub obejmie to kosztami, co będzie uzgodnione indywidualnie. Uczeń ma obowiązek zaopatrzyć się w informacje o Rotary; proporczyki i ewentualnie inne akcesoria klubowe, różnego typu znaczki, informacje turystyczne o swoim kraju i mieście, drobne upominki i inne. Możliwie dużo dowiedzieć się o kraju, do którego następuje wyjazd.
Uczeń ma być przygotowanym na bezwzględne przestrzeganie zasad postępowania obowiązujących w danym kraju. Zasady te są przeważnie precyzowane w korespondencji, którą student otrzymuje razem z Guarantee Form (GF).

Zgłoszenia

Zgłoszenie wstępne sygnalizujące chęć wyjazdu należy przesyłać do oficera odpowiedzialnego za Rotariańską Wymianę Młodzieży w Klubie najbliższym Waszego miejsca zamieszkania.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail, telefon
 • Nazwę Klubu Rotary
 • Języki obce (stopień znajomości) oraz jakimi nowymi językami student jest zainteresowany
 • Preferowane kraje wyjazdu wg kolejności

Po rozmowie kwalifikacyjnej w Klubie Rotary i otrzymaniu propozycji wyjazdu, należy starannie wypełnić Application Form. Wypełnioną aplikację należy przekazać do Waszego Klubu Rotary. Na Klubie Rotary spoczywa obowiązek sprawdzenia poprawności wypełnienia stosownych rubryk i przesłania Aplikacji wraz z dowodem dokonania opłaty (990,- złotych) do odpowiedniego Korespondenta Strefowego. Opłatę dystryktalną w wysokości 990 PLN należy dokonać na następujący rachunek bankowy:

Fundacja Klubów Rotary w Polsce
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 163
Raiffeisen Bank, Oddział w Krakowie
Konto: 45 1750 1048 0000 0000 0501 0489

W tytule wpłaty należy wpisać: Młodzieżowa Wymiana Długoterminowa Dystrykt 2230, Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę Klubu sponsorującego

Pomoc - Informacje - Druki

www.rotary.org.pl
Krzysztof Kopyciński
Irena Solecka-Szpejda
Renata Dunowska
Tadeusz Płuziński
Wojciech Śmigiel
własny Rotary Club

Harmonogram dla kandydatów na rok 2012/2013 (terminy końcowe)

 • Zgłoszenie wstępne: 10.11.2011 Application Forms: 31.12.2011
 • Kwalifikacje: 31.01.2012
 • Wysyłka AF do kraju wyjazdu: 09.02.2012
 • Otrzymanie GF: 15.03.2012
 • Składanie wniosku o wizę: 30.04.202
 • Spotkanie preorientacyjne: maj 2012

Wykaz dokumentów obowiązujących na rok 2013/2014

Powered by Quick.Cms // Designed by TRC